ZARZĄDZENIE NR 24/2021/2022 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KSIĘSTWA GNIEWKOWSKIEGO W MURZYNNIE O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY
z dnia 27.01.2022r

Dyrektor szkoły na podstawie
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021, poz.1084),
• Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 oraz z 2021r. poz. 4),
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 stycznia 2022r. (poz.186) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

zarządza, co następuje:

  1. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia stacjonarne w dniach od zgodnie z rozporządzeniem 27 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022r., (w naszej szkole pierwsze zajęcia od 31 stycznia 2022r.) w klasach V, VII i VIII. Jednocześnie ustala zdalny tryb nauczania w zakresie wszystkich przedmiotów.
  2. Od dnia 27 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie klas V, VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie będą realizować naukę w systemie zdalnym, zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.
  3. Od dnia 27 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022 r. (w naszej szkole pierwsze zajęcia od 31 stycznia 2022r.) dzieci oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I – III i IV Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie będą realizować naukę w systemie stacjonarnym, zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.
  4. Nauczanie zdalne będzie realizowane za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, dopuszcza się prowadzenie nauki zdalnej również przy użyciu komunikatorów (Messenger).
  5. Szczegółowe zadania wychowawców i nauczycieli określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.
  6. Uczniom klasy ósmej zapewnia się konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty, zgodnie z potrzebami uczniów.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 27 lutego 2022r.