ZARZĄDZENIE  NR  21/2021/2022  DYREKTORA  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KSIĘSTWA GNIEWKOWSKIEGO W MURZYNNIE  O  ZMIANIE  TRYBU NAUCZANIA  NA  TRYB  ZDALNY                                           

  z dnia 15 grudnia 2021r. 

Dyrektor szkoły na podstawie

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021, poz.1084),
  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 oraz  z 2021r. poz. 4),
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia stacjonarne w dniach od  20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 r. Jednocześnie ustala zdalny tryb nauczania w zakresie wszystkich przedmiotów.
  • Od dnia 20 grudnia 2021 r. do 09 stycznia 2022 r. dzieci oddziału przedszkolnego i  uczniowie klas I – III i IV, V, VII, VIII Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie będą realizować naukę w systemie zdalnym,  zgodnie  z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.
  • Nauczanie zdalne będzie realizowane za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, dopuszcza się prowadzenie nauki zdalnej również przy użycie komunikatorów (Messenger).  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 9 stycznia 2022 r.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 9 stycznia 2022 r.