Sekretariat szkoły czynny codziennie w godz. 8.00 – 14.00.


Godziny pracy pedagoga:

Poniedziałek 8.30 – 9.30
Środa 11.00 – 12.00


Informacja do rodziców (opiekunów prawnych) szczepienie uczniów

  • Nowy rok szkolny 2021/22 rozpoczyna się od ogólnopolskiej akcji promującej szczepienia przeciwko COVID 19 wsród młodzieży od 12 roku życia. Organizatorami tej akcji są Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia.
  • Pierwszy tydzień września (1 – 5) działania informacyjno-edukacyjne (zajęcia z wychowawcą, informacje dla rodziców).
  • Drugi tydzień września – zbieranie deklaracji od rodziców na szczepienia.
  • Trzeci tydzień września – podawanie szczepionek uczniom na podstawie zebranych deklaracji, jak również rodzicom, którzy wyrażą chęć zaszczepienia się.
  • Informacje na temat terminu i miejsca szczepień zostaną przekazane rodzicom w drugim tygodniu września.

STYPENDIA

Akty prawne
więcej

Wniosek o stypendium za wybitne wyniki w nauce
więcej


Twoje dziecko zgubiło lub zniszczyło podręcznik? Komu i ile trzeba zapłacić?UŻYTKOWANIE PODRĘCZNIKÓW

W przypadku zgubienia, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia podręcznika MEN – w klasach I-III, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów podręcznika. Koszt podręcznika określa Ministerstwo Edukacji. Wpłat dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kserokopię potwierdzenia wpłaty za zniszczony, zagubiony podręcznik należy przekazać nauczycielowi – bibliotekarzowi celem załączenia do dokumentacji.


PODRĘCZNIKI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W przypadku zniszczenia, zgubienia książki z języka angielskiego, rodzic samodzielnie kupuje książkę w wydawnictwie i zwraca do szkoły.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

Podręcznika do klasy I i II zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

  • kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
  • kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej.


Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik klasa ….., część …” (podając numer części).


Więcej informacji można znaleźć na stronie MEN – https://men.gov.pl/.